NEXEN TIRE

ESG REPORT
Firma NEXEN TIRE wprowadziła zasady ESG, aby rozwijać się wraz z interesariuszami i realizować idee społecznej odpowiedzialności biznesu, ceniąc wartości takie jak rozwaga, trwałość i symbioza. Zasada ESG firmy NEXEN TIRE ustanawia i wdraża wytyczne metodami, które realizują zasady społecznej odpowiedzialności w takich obszarach, jak etyka korporacyjna, środowisko, prawo pracy i prawa człowieka oraz odpowiedzialność za dostawy.
Etyka korporacyjna
NEXEN TIRE dąży do stworzenia transparentnej, uczciwej i dojrzałej kultury korporacyjnej opartej na zasadach zarządzania i etycznych normach rozwoju z interesariuszami, klientami, dostawcami, partnerami, społecznością i pracownikami, a także na przestrzeganiu wartości rozwagi, trwałości i symbiozy. NEXEN dokłada również wszelkich starań, promując etyczne i zrównoważone zarządzanie, przeprowadzając ankietę dotyczącą etycznego zarządzania i regularne szkolenia dla pracowników oraz prowadząc centrum zgłaszania naruszeń norm etycznych.
Środowisko, bezpieczeństwo i opieka zdrowotna
Stawiając sobie jako najwyższy priorytet ludzi i środowisko, NEXEN TIRE aktywnie angażuje się zarządzanie BHP (środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo). Opierając się na systemie zarządzania środowiskowego, NEXEN TIRE dąży do redukcji zużycia energii, emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń oraz recyklingu zasobów, jednocześnie osiągając harmonię między działalnością firmy a środowiskiem naturalnym. Nasz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom i dostawcom oraz ochronę ich zdrowia, dążenie do budowania bezwypadkowego miejsca pracy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.
Prawa pracownicze i prawa człowieka
NEXEN TIRE zobowiązuje się do wypełniania swojej misji jako firmy skoncentrowanej na człowieku poprzez zarządzanie prawami człowieka, które nadaje priorytet prawom pracowniczym i prawom człowieka we wszystkich działaniach związanych z zarządzaniem. W tym celu NEXEN TIRE ustanowił politykę zarządzania prawami człowieka, przedstawił standardy oceny wartości, których powinni przestrzegać wszyscy pracownicy i interesariusze, oraz zobowiązał się do ich stosowania we wszystkich swoich działaniach zarządczych. W związku z tym NEXEN TIRE kładzie nacisk na ludzką godność i wartość, a także aktywnie praktykuje zarządzanie prawami człowieka, dążąc do zrównoważonego rozwoju ze wszystkimi interesariuszami, w tym pracownikami. Jako członek UNGC szanujemy i chronimy wszystkie prawa człowieka w celu przestrzegania 10 zasad. Praca przymusowa, praca dzieci i wszelkiego rodzaju dyskryminacja są zabronione, a kadra kierownicza i pracownicy otrzymują godziwe wynagrodzenie. Ponadto szanujemy i chronimy środowisko życia (ziemię, lasy, wodę) oraz prawa (zakaz przymusowej eksmisji, niszczenia itp.) lokalnych mieszkańców. Ponadto podejmowane są odpowiednie środki kontroli w celu zapobiegania naruszeniom między pracownikami a partnerami wewnętrznymi (zarządzanie obiektem, ochrona, dozorca itp.).
Odpowiedzialność partnera
NEXEN TIRE dąży do wspólnego rozwoju, wspierając zrównoważony rozwój swoich partnerów. Zgodnie z wytycznymi dla partnerów w zakresie ESG, etycznego zarządzania i polityki zaopatrzenia w zrównoważone surowce, NEXEN TIRE tworzy rozmaite polityki, które prezentują standardy dotyczące etyki korporacyjnej, środowiska, bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej oraz praw pracowniczych i praw człowieka. Ponadto NEXEN dokłada wszelkich starań, aby zbudować zrównoważoną sieć dostaw, przeprowadzając regularną ocenę ESG w celu poprawy kompetencji i rozwoju swoich partnerów.