Warunki

Dla firmy NEXEN TIRE priorytetem jest ochrona informacji klientów.

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Artykuł 1. Cel

 

Celem niniejszych warunków korzystania („Warunki korzystania”) jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących warunków i procedur korzystania z identyfikatora i hasła Użytkownika, praw, obowiązków Użytkownika oraz innych kwestii związanych z używaniem przez niego strony internetowej w celu korzystania z usług internetowych („Usługi”) świadczonych przez NEXEN TIRE Co., Ltd. („Spółka”) w witrynie firmy: www.nexentire.com.

 

Artykuł 2. Okres obowiązywania oraz zmiana Warunków korzystania

 

1. Warunki korzystania będą dostępne na ekranie podczas korzystania z Usług. Członkowie będą o nich informowani również za pomocą innych środków. Warunki mają zastosowanie, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na Warunki korzystania i zarejestruje się jako członek na Stronie internetowej Spółki.

2. Spółka na stronie głównej swojej witryny zamieszcza Warunki korzystania, nazwę i adres Spółki, jej oddziały, imię i nazwisko przedstawiciela, numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa oraz dane kontaktowe (numer telefonu, faksu, adres e-mail itp.), aby Użytkownicy strony mogli zapoznać się z Warunkami.

3. Jeżeli Spółka uzna, że jest to konieczne, może zmienić Warunki korzystania, a w przypadku takiej zmiany Spółka niezwłocznie powiadomi o tym Użytkowników w sposób określony w ust. 1 powyżej. Zmiana istotnych postanowień dotyczących praw lub obowiązków Użytkowników zostanie zgłoszona Użytkownikom co najmniej na siedem (7) dni przed wprowadzeniem takiej zmiany.

4. Jeżeli Członek nie zgadza się na zmianę Warunków korzystania, może zaprzestać korzystania z Usług i odstąpić od umowy. Jeżeli jednak, pomimo sprzeciwu Członka wobec zmiany, nie odstąpi on od umowy w ciągu trzydziestu (30) dni od momentu zawiadomienia przez Spółkę o takiej zmianie w sposób określony w ust. 1 powyżej, przyjmuje się, że Członek wyraził zgodę na zmienione Warunki korzystania.

Artykuł 3. Przestrzeganie przepisów prawa

 

Wszelkie inne zasady, które nie są zawarte w Warunkach korzystania, muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami, w tym z Ramową ustawą o telekomunikacji, Ustawą o działalności telekomunikacyjnej, Ustawą o uczciwej konkurencji lub stosowną praktyką.

 

Artykuł 4. Definicje

 

Sformułowania użyte w niniejszych Warunkach korzystania oznaczają:

 

1. „Strona internetowa”: witryna internetowa zarządzana przez podmiot gospodarczy lub Spółkę w celu prowadzenia różnych transakcji biznesowych związanych z towarami i usługami za pośrednictwem urządzenia komunikacyjnego (takiego jak komputer), aby dostarczać towary i usługi Użytkownikom. Adres Strony internetowej to www.nexentire.com. Aby korzystać z jej Usług, należy użyć Identyfikatora i Hasła. Na Stronie internetowej znajdują się również informacje o podmiocie gospodarczym, który prowadzi witrynę.

2. „Użytkownicy”: Członkowie i Osoby niebędące członkami, które logują się na Stronie i korzystają z Usług świadczonych za pomocą Strony internetowej zgodnie z Warunkami korzystania.

3. „Członkowie”: klienci Spółki, którzy uzyskali Identyfikator i Hasło po zarejestrowaniu się na Stronie internetowej i wyrażeniu zgody na Warunki korzystania. Osoby te mają prawo do ciągłego korzystania z Usług świadczonych na Stronie internetowej.

4. „Osoby niebędące członkami”: niezarejestrowane osoby korzystające z Usług świadczonych na Stronie internetowej.

5. „Identyfikator”: kombinacja liter i cyfr wybierana przez Członka w celu korzystania z Usług. Identyfikator służy do odróżnienia takiego Członka od innych członków i musi zostać zatwierdzony przez Spółkę.

6. „Hasło”: kombinacja liter i cyfr wybierana przez Członka w celu ochrony jego prywatności. Hasło służy do potwierdzenia i zweryfikowania tożsamości Członka.

7. „Odstąpienie”: sytuacja, podczas której Spółka lub Członek wypowiadają umowę o korzystanie z usług.

ROZDZIAŁ 2. UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG

 

Artykuł 5. Akceptacja warunków korzystania z usług

 

1. Jeśli Członek kliknie ikonę „Wyrażam zgodę” na pytanie „Czy akceptujesz niniejsze Warunki korzystania?”, będzie to oznaczało, że akceptuje on warunki korzystania ze strony internetowej.

2. Warunki korzystania mają zastosowanie, gdy Spółka zatwierdzi wniosek o dostęp i umożliwienie korzystania z Usług, po tym, jak potencjalny Użytkownik Usług wyrazi zgodę na Warunki korzystania.

Artykuł 6. Wniosek o umożliwienie korzystania z Usług

 

1. Wniosek o umożliwienie korzystania z Usług i dostęp do nich jest uznany za kompletny, jeśli Użytkownik poda wszystkie wymagane dane osobowe w formularzu wniosku o członkostwo dostarczonym przez Spółkę, udostępnionym na Stronie internetowej dla nowych członków.

2. Wszystkie dane osobowe Użytkowników podane w formularzu wniosku o członkostwo uważa się za prawdziwe i aktualne. Użytkownicy, którzy nie podają prawdziwych imion i nazwisk lub rzeczywistych danych nie będą chronieni na mocy odpowiednich przepisów i mogą mieć ograniczony dostęp do Usług.

Artykuł 7. Zgoda na wniosek o umożliwienie korzystania z Usług

 

1. Spółka zatwierdza wniosek o członkostwo złożony przez klientów, którzy w celu korzystania z Usług podali dane osobowe w sposób określony w Artykule 6 powyżej.

2. Spółka może wstrzymać zatwierdzenie wniosku o członkostwo, aż do ustania którejkolwiek z poniższych przyczyn, które mogą uniemożliwić Spółce zatwierdzenie takiego wniosku.

a. jeśli nie ma wystarczającego wyposażenia do świadczenia Usług;

b. jeśli istnieją utrudnienia techniczne uniemożliwiające świadczenie Usług;

c. jeśli Spółka uzna, że wstrzymanie zatwierdzenia jest konieczne;

c. jeśli Spółka uzna, że wstrzymanie zatwierdzenia jest konieczne;

d. jeśli wnioskodawca używa imienia i nazwiska innej osoby i składa wniosek o członkostwo;

e. jeśli wnioskodawca używa nieprawdziwych danych osobowych i składa wniosek o członkostwo;

f. jeśli wnioskodawca składa wniosek o członkostwo z zamiarem lub celem wywarcia negatywnego wpływu na społeczeństwo, ład społeczny, zasady moralne i zwyczaje; lub

g. jeżeli wnioskodawca nie spełni warunków związanych z członkostwem określonych przez Spółkę.

Artykuł 8. Zmiana danych osobowych Użytkowników

 

W przypadku zmiany danych osobowych niektórych Członków podanych przy składaniu wniosku o członkostwo, Członek zmienia odpowiednie informacje online. Jeżeli na skutek braku zmiany istotnych informacji dojdzie do incydentu, Użytkownik, który zaniechał dokonania zmiany, będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione w związku z zaistnieniem takiego zdarzenia.

 

ROZDZIAŁ 3. DOSTĘPNOŚĆ I KORZYSTANIE Z USŁUG

 

Artykuł 9. Członkostwo połączone

 

1. Członek ma prawo korzystać z Usług na Stronie internetowej, jak określono w Artykule 4.1 powyżej, przy użyciu wspólnego Identyfikatora i Hasła.

2. Spółka może zażądać od Członka podjęcia dodatkowych kroków podczas składania wniosku o członkostwo, aby zapewnić takiemu Członkowi inne określone Usługi na Stronie internetowej. W przypadku korzystania z takich określonych Usług, warunki korzystania, regulaminy lub inne zasady mające zastosowanie dla takiej Strony internetowej lub takich Usług mają pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami korzystania.

3. Spółka może zarządzać członkostwem połączonym (w tym Identyfikatorem) lub ulepszać i zmieniać Stronę internetową lub Usługi, aby umożliwić Członkom łatwe korzystanie ze Strony internetowej i Usług.

4. W przypadku wzrostu lub zmniejszenia liczby Usług na Stronie internetowej po wysłaniu wniosku o członkostwo niniejsze Warunki korzystania mają zastosowanie, o ile odrębne warunki nie stanowią inaczej, a Spółka może powiadomić Członków lub wysłać do nich wiadomość e-mail o dostępności nowych Stron internetowych lub Usług.

Artykuł 10. Przekazywanie informacji

 

Spółka może przekazywać swoim Członkom różne informacje, które uważa za konieczne do celów korzystania z Usług przez Członków, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listów poleconych. Jeśli Członkowie nie chcą otrzymywać takich informacji, mogą we wniosku o członkostwo i informacjach osobistych zaznaczyć, że nie wyrażają na to zgody.

 

Artykuł 11. Współpraca z agencjami reklamowymi

 

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku komunikacji lub współpracy Członka z agencjami reklamowymi za pośrednictwem Usług.

 

Artykuł 12. Publikowanie materiałów przez Członków

 

W przypadku gdy Spółka uzna, że którykolwiek z poniższych warunków dotyczy informacji zamieszczonych, przesłanych pocztą elektroniczną lub dostarczonych przez Członka za pośrednictwem Usług, Spółka może usunąć takie informacje bez uprzedniego powiadomienia Członka i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w związku z tymi informacjami:

 

1. Członek zniesławia Spółkę, innego Członka lub stronę trzecią, narusza prywatność Spółki, innego Członka lub strony trzeciej lub powoduje szkodę dla reputacji takiej strony poprzez zniesławienie;

2. Informacje negatywnie wpływają lub mogą negatywnie wpłynąć na stabilność i bezpieczeństwo Usług świadczonych przez Spółkę;

3. Informacje odnoszą się do czynu przestępczego;

4. Informacje naruszają prawa własności intelektualnej Spółki lub inne prawa (w tym prawa własności intelektualnej) osób trzecich;

5. Informacje nie są związane z Usługami świadczonymi przez Spółkę;

6. Informacje zostały zamieszczone na Stronie internetowej poza wyznaczonym przez Spółkę okresem lub

7. Spółka uznała, że informacje naruszają obowiązujące przepisy prawa i wytyczne Spółki.

Artykuł 13. Prawa własności intelektualnej do publikowanych materiałów

 

1. Spółka posiada prawa własności intelektualnej do materiałów publikowanych na Stronie internetowej i w ramach Usług.

2. Wszelkie prawa i obowiązki z tym związane (w tym prawa własności intelektualnej do zamieszczania informacji) należą do Członków, którzy umieścili takie materiały na Stronie internetowej.

Artykuł 14. Treść wiadomości e-mail

 

1. Spółka nie będzie edytować ani monitorować żadnych wiadomości e-mail utworzonych przez Członków, a każdy Członek bierze za nie odpowiedzialność.

2. Członkowie nie mogą wysyłać nieprzyzwoitych materiałów, wiadomości-śmieci, spamu lub e-maili do stron trzecich, ponieważ takie wiadomości e-mail mogą być szkodliwe dla takich stron lub dla moralności społecznej.

3. Zgodnie z art. 53 Ramowej ustawy o telekomunikacji, art. 16 rozporządzenia wykonawczego do Ramowej ustawy o telekomunikacji i art. 53 ust. 3 Ustawy o działalności telekomunikacyjnej każdy Członek, który przesyła nieprzyzwoite materiały innym osobom, ponosi ustawową odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wysłaniem takich materiałów. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za takie szkody.

4. Wszelkie Identyfikatory i e-maile Członków, które w ramach korzystania z Usług szkodzą swoją treścią stronom trzecim lub negatywnie wpływają na morale, nie podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Artykuł 15. Dostępność Usług

 

1. Usługi są dostępne przez 24 godziny na dobę przez cały rok, chyba że wystąpią problemy biznesowe lub techniczne, utrudnienia techniczne lub inne szczególne przyczyny. Jeśli inspekcja, naprawa, zmiana, awaria lub zakłócenie komunikacji może mieć wpływ na korzystanie z Usług, wówczas Spółka może częściowo lub całkowicie zawiesić korzystanie ze swoich Usług.

2. Spółka może osobno podać godziny korzystania z określonego rodzaju usług i w takim przypadku Spółka powiadomi Członków o godzinach dostępności.

Artykuł 16. Odpowiedzialność za korzystanie z Usług

 

Członkowie nie mogą prowadzić żadnej działalności biznesowej związanej ze sprzedażą nielegalnych produktów podczas korzystania z Usług. Członkowie nie mogą angażować się w inne nielegalne działania, które obejmują m.in. działalność hakerską, reklamę komercyjną, działalność handlową, poprzez prowadzenie strony internetowej o nieprzyzwoitych treściach i nielegalną dystrybucję oprogramowania komercyjnego. Członek ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, a Spółka jest zwolniona z odpowiedzialności za takie szkody.

 

ROZDZIAŁ 4. ZOBOWIĄZANIA STRON

 

Artykuł 17. Zobowiązania Spółki

 

1. Spółka zobowiązuje się do systematycznego i bezpiecznego świadczenia Usług klientom zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.

2. Spółka nie może ujawniać ani dystrybuować żadnych danych osobowych Członków uzyskanych w związku ze świadczeniem Usług stronom trzecim bez uprzedniej zgody danego Członka, chyba że takie dane osobowe mogą być ujawniane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa organom rządowym lub Koreańskiej Komisji Standardów Komunikacji, na ich żądanie, do celów kontroli na podstawie odpowiednich przepisów.

3. Spółka może sporządzać i wykorzystywać dane statystyczne, w zakresie określonym w ust. 1 powyżej, dotyczące wszystkich lub niektórych części danych osobowych bez uprzedniej zgody danego Członka w związku z usługami Spółki oraz przekazywać pliki cookie Członków w ramach świadczenia Usług. W takim przypadku Członkowie mogą nie wyrazić zgody na przekazywanie plików cookie lub zmienić ustawienia przeglądarki. W przypadku zmiany sposobu korzystania z Usług poprzez modyfikację ustawień plików cookie Członkowie ponoszą odpowiedzialność za taką zmianę sposobu użytkowania.

4. Spółka będzie przestrzegać obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o dostarczaniu informacji, korzystaniu z sieci komunikacyjnych oraz o ochronie informacji, Ustawa o ochronie informacji niejawnych oraz Ustawa o działalności telekomunikacyjnej) w ramach świadczenia Usług.

Artykuł 18. Zobowiązania Członków

 

1. Członkowie korzystający z Usług nie będą wykonywać żadnej z następujących czynności:

a. Udzielanie fałszywych informacji po złożeniu wniosku o umożliwienie korzystania z Usług lub kradzież i nielegalne wykorzystanie Identyfikatora innego Członka;

b. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub komercyjne wykorzystanie informacji o Usługach bez uprzedniej zgody Spółki;

c. Naruszenie praw własności intelektualnej Spółki i stron trzecich oraz innych ich praw;

d. Przekazywanie informacji, sformułowań, obrazów itp. stronom trzecim, które naruszają ład społeczny i zasady moralne;

e. Rejestracja, przesyłanie lub dystrybucja danych z wykorzystaniem wirusów komputerowych, co może powodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie sprzętu wykorzystywanego w związku z Usługami lub naruszenie przechowywanych informacji;

f. Przekazywanie informacji, które mogą celowo ingerować w działanie Usług, informacji, które mogą zakłócać bezpieczne działanie Usług lub informacji reklamowych przekazywanych mimo wyraźnej odmowy odbiorcy na otrzymywanie takich informacji; lub

g. Zniesławienie strony trzeciej lub wyrządzenie szkody stronie trzeciej.

2. Członkowie będą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, postanowień zawartych w niniejszych Warunkach korzystania, instrukcjach korzystania z Usług i innych środków ostrożności.

3. Członkowie będą przestrzegać zaleceń przekazywanych przez Spółkę i przepisów dotyczących niedozwolonego użytkowania dostarczonych osobno przez Spółkę.

4. Członkowie nie będą wykonywać żadnych działań w celu uzyskania zysku w ramach korzystania z Usług bez uprzedniej zgody Spółki.

Artykuł 19. Zobowiązania i obowiązki Członków dotyczące zarządzania Identyfikatorem i Hasłem

 

1. Każdy Członek jest odpowiedzialny za swój Identyfikator i Hasło. Członek ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z niedbałego zarządzania i nielegalnego używania Identyfikatora i Hasła.

2. W przypadku gdy Członek wie, że​jego Identyfikator i Hasło zostały skradzione lub są wykorzystywane przez stronę trzecią, musi o takiej sytuacji niezwłocznie powiadomić Spółkę. Jeżeli w tym względzie Spółka przekaże Członkowi odpowiednie instrukcje postępowania, Członek będzie przestrzegać podanych instrukcji.

Artykuł 20. Informacje dla Członków

 

1. Spółka może przekazywać informacje Członkom, korzystając z poczty e-mail, telefonu komórkowego lub za pośrednictwem innych środków komunikacji.

2. W przypadku informacji, która dotyczy wielu Członków, Spółka, zamiast wysyłać osobne wiadomości do każdego Członka, może zamieścić zawiadomienie na swojej Stronie internetowej.

Artykuł 21. Ochrona danych osobowych

 

Spółka dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe (w tym informacje dotyczące wniosku o członkostwo) Członków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obowiązujące przepisy prawa i polityka ochrony danych osobowych Spółki mają zastosowanie do ochrony danych osobowych Członków. Polityka ochrony danych osobowych nie ma zastosowania do innych stron internetowych (stron innych niż Strona internetowa Spółki). Ponadto Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje ujawnione stronie trzeciej z przyczyn leżących po stronie Członka.

 

Artykuł 22. Ochrona danych osobowych

 

Spółka wykona usługi biznesowe („Usługi biznesowe”), takie jak obsługa i zarządzanie danymi osobowymi zgromadzonymi przez Spółkę pod warunkiem że wszystkie lub wybrane Usługi biznesowe mogą być przekazane przez Spółkę do wyznaczonego przez nią podmiotu, jeśli będzie to konieczne.

 

ROZDZIAŁ 5. POSTANOWIENIA RÓŻNE

 

Artykuł 23. Rozwiązanie warunków i ograniczone użycie

 

1. Jeżeli Członek chce rozwiązać niniejsze Warunki korzystania, musi on zwrócić się do Spółki o rozwiązanie Warunków korzystania zgodnie z warunkami wypowiedzenia dostępnymi na Stronie internetowej lub w sposób określony przez Spółkę.

2. W każdym przypadku, gdy Członek nie wypełni obowiązków określonych w Artykule 18, Spółka rozwiąże niniejsze Warunki korzystania bez uprzedzenia lub może zawiesić swoje Usługi na określony przez Spółkę czas.

Artykuł 24. Odszkodowania

 

1. W przypadku sytuacji wyjątkowych, zdarzeń losowych lub działania siły wyższej Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dostępność Usług.

2. W przypadku usterki lub przerwy w świadczeniu Usług z powodu działania Członka Spółka nie ponosi odpowiedzialności za taką sytuację.

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak odniesionych przez Członka korzyści wynikających z Usług lub jakiekolwiek szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji dostępnych w Usługach.

4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i dokładność informacji, terminów i szczegółów zamieszczonych przez Członków.

5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Członka w związku z Usługami, które są nieodpłatne.

Artykuł 25. Jurysdykcja i prawo właściwe

 

1. Wszelkie spory powstałe między Spółką a Członkiem w związku z Warunkami korzystania będą rozstrzygane polubownie pomiędzy Spółką a danym Członkiem.

2. Spory nierozstrzygnięte w drodze negocjacji, o których mowa w ust. 1, zostaną przedłożone przez Spółkę i odpowiedniego Członka Sądowi Rejonowemu w Seulu, który sprawuje wyłączną jurysdykcję nad taką sprawą.

3. Niniejsze Warunki korzystania oraz powstałe w związku z nimi spory są interpretowane zgodnie z prawem Korei.