Zpracování osobních údajuNEXEN TIRE respektuje ochranu osobních údaju návštevníku a uživatelu jeho webových stránek.

 

Tento dokument popisuje postupy spolecnosti NEXEN TIRE týkající se osobních údaju, vcetne podmínek, za nichž mohou být shromaždovány a užívány, a zároven oznacují jedince, jichž se tato skutecnost týká.

 

Každá internetová stránka NEXEN TIRE je jedinecná. Pokud taková stránka vyžaduje získání dodatecných osobních údaju, budete o této skutecnosti na této stránce informováni.

 

Osobní údaje

 

Ve vetšine prípadu webové stránky NEXEN TIRE nevyžadují zadání vašich osobních údaju. V nekterých prípadech NEXEN TIRE tyto údaje vyžaduje, aby mohl lépe naplnit vaše potreby, napríklad v prípade vzájemné komunikace, reagování na dotaz a dalších podobných okolností. Osobní údaje mohou zahrnovat jméno, adresu, telefonní císlo, e-mailovou adresu a další specifické údaje, jako napríklad uživatelské jméno, heslo nebo informace o úctu.

 

Shromaždování osobních údaju

 

Postup shromaždování osobních údaju je presný, otevrený a v souladu se zákonem. Se shromáždenými údaji je zacházeno vždy v souladu s temito postupy.

 

V okamžiku, kdy NEXEN TIRE shromažduje osobní údaje, informuje o této skutecnosti danou osobu, a to pred zahájením samotného shromaždování nebo v jeho prubehu, prinejmenším pred jejich konkrétne cíleným užitím.

 

NEXEN TIRE se zavazuje shromaždovat pouze takové informace, které jsou adekvátní, relevantní a primerené, a to vždy s ohledem na cíl, na jehož základe byly shromáždeny. Michelin uciní všechna opatrení, aby byly shromáždené osobní údaje správné a v prípade potreby aktualizované.

 

Užití osobních údaju

 

NEXEN TIRE užívá vaše osobní údaje zásadne s ohledem na cíl, na jehož základe byly shromáždeny. Michelin muže vaše osobní údaje použít napríklad z techto duvodu:

 

• Poskytnout vám informaci o svých produktech a službách.

• Uskutecnit a sledovat vaše financní transakce.

• Umožnit vám zúcastnit se interaktivních cástí svých webových stránek.

• Komunikovat a obchodovat s vámi.

 

NEXEN TIRE se zavazuje, že vaše osobní údaje nepoužije bez vašeho predchozího souhlasu s obchodními nabídkami.

 

Príjemce osobních údaju

 

Príjemci vašich osobních údaju jsou výhradne osoby, které je potrebují ke své pracovní náplni.

 

NEXEN TIRE muže sdílet vaše osobní údaje s tretí stranou, konkrétne s dodavateli služeb nebo prodejci. Tito prodejci a dodavatelé jsou smluvne vázáni držet vaše osobní údaje jako duverné a v bezpecí a mohou vaše osobní údaje použít pouze v prípade služeb, kterými byli povereni.

NEXEN TIRE neprodá ani nepropujcí vaše osobní údaje tretím stranám bez vašeho souhlasu, vyjma prípadu, které jsou narízeny soudne dle platných zákonu, a ochrany práv a zboží NEXEN TIRE

 

Doba uchovávání osobních údaju

NEXEN TIRE nebude vaše osobní údaje uchovávat déle, než je nezbytne nutné vzhledem k cílum, na jejichž základe byly údaje shromáždeny, nebo pouze po dobu stanovenou platnými zákony.

 

Právo k prístupu, zmene nebo odmítnutí

 

Mužete NEXEN TIRE požádat o prístup ke svým osobním údajum, které NEXEN TIRE vlastní, a pokud neodpovídají skutecnosti, mužete je zmenit nebo vymazat. Máte právo nepovolit NEXEN TIREu shromáždit nebo zpracovat vaše osobní údaje.

Ohledne obchodních nabídek máte právo bez oduvodnení odmítnout poskytnutí údaju.

 

Pro uplatnení techto práv zkontaktujte prosím tvurce internetových stránek a/nebo zodpovednou osobu.        

 

Zabezpecení

 

NEXEN TIRE prijal taková opatrení, aby zarucil duvernost, bezpecnost a integritu vašich osobních údaju. Prístup k osobním údajum je omezen pouze pro ty, kterí je potrebují k náplni své práce a kterí znají všechna nezbytná bezpecnostní opatrení.

 

Na obchodních stránkách NEXEN TIRE jsou bankovní údaje shromaždovány na základe efektivních a bezpecných platebních postupu, a to v souladu s platnými zákony. Tato opatrení mohou spocívat v šifrování (s cílem ucinit data necitelná pro ostatní) v prubehu shromaždování nebo prenosu duverných údaju. Výše uvedené údaje budou užity pouze pro úcely platby on-line a nebudou dále uchovávány.

 

NEXEN TIRE usiluje o to, aby vaše osobní údaje nebyly upravovány, poškozovány nebo zneužity tretími stranami, které k temto údajum nemají povolený prístup.

 

Cookies

 

NEXEN TIRE shromažduje údaje o návštevnosti svých webových stránek, aby mohl zlepšit své služby pro návštevníky a uživatele webových stránek, a to pomocí tzv. cookies, tedy souboru, které váš internetový prohlížec umístí v okamžiku návštevy takové stránky na váš pevný disk. Cookies nejsou schopné vás osobne rozeznat. Získané údaje mohou podat pouze informaci o tom, jaké stránky jste navštívil, datum a cas techto návštev a další statistické údaje.

 

Mužete svuj prohlížec nastavit tak, aby vás informoval o prítomnosti cookies, pricemž se v daném okamžiku mužete rozhodnout, zda cookies akceptujete ci nikoliv. Prohlížec mužete také naprogramovat tak, aby cookies deaktivoval.

 

Mezinárodní prenos osobních údaju

 

NEXEN TIRE je mezinárodní spolecnost, která disponuje databázemi v cetných zemích, ve kterých pusobí. NEXEN TIRE muže prenést vaše osobní údaje v rámci spolecnosti nebo svých externích partneru pusobících mimo vaši zemi.

 

Protože je ochrana osobních údaju v celosvetovém merítku nehomogenní, nepredáváme vaše osobní údaje spolecnostem a/nebo tretím stranám vybudovaným mimo Evropskou unii, vyjma prípadu. Kdy tyto spolecnosti poskytují stejnou úroven ochrany osobních údaju, jako je tomu v prípade spolecnosti NEXEN TIRE. 

 

Pro prenos osobních údaju v rámci Evropské unie NEXEN TIRE prijal závazná spolecná pravidla Binding Corporate Rules (BCRs). Kliknutím na BCRs se zobrazí kopie techto pravidel.

Prenos údaju mimo skupinu NEXEN TIRE ošetren smluvne, aby zarucoval takovou úroven ochrany osobních údaju, jako je tomu ve vaší zemi.

Interaktivní služby

 

Nekteré webové stránky NEXEN TIRE obsahují interaktivní funkce, jako je napríklad chat, fórum atd. Tyto interaktivní funkce je možné používat na základe vyplnení registracního formuláre. Tento formulár vyžaduje udání nekterých osobních údaju, jako je jméno, adresa, telefonní císlo, e-mailová adresa… Tyto osobní údaje jsou shromaždovány s cílem zdokonalit naše interaktivní služby a reagovat na vaše potreby.

 

Uživatelé registrovaní v techto službách mají prístup k informacím, které zadali pri registraci, a mají právo je kdykoliv zmenit nebo vymazat.

 

Nezletilí

 

Webové stránky NEXEN TIRE nejsou obecne cíleny na nezletilé osoby (mladší 18 let). Pokud jste nezletilá osoba, doporucujeme vám nepredávat žádné osobní údaje bez svolení rodicu nebo odpovedných zástupcu.

 

Odkazy na webové stránky tretích stran

 

Webové stránky NEXEN TIRE mohou obsahovat odkazy na stránky tretích stran.

NEXEN TIRE tyto stránky nemá pod kontrolou, a proto ani nemuže nést zodpovednost za jejich postupy týkající se zachování duvernosti a bezpecnosti vašich osobních údaju, ani za jejich obsahovou stránku. Z tohoto duvodu vám doporucujeme, abyste pred zadáváním svých osobních údaju na techto internetových stránkách zkontrolovali jejich postupy pri ochrane osobních údaju.

 

Ochranná známka a copyright

 

Pro další informace viz Podmínky užití.

 

Souhlas s temito podmínkami

 

Užíváním techto webových stránek vyjadrujete souhlas s temito podmínkami ochrany osobních údaju. Pokud s nekterým z bodu nesouhlasíte, neužívejte prosím tyto webové stránky nebo nezadávejte žádné osobní údaje.

 

Zmeny

Tyto podmínky ochrany osobních údaju vstoupily v platnost dne 2011.04.11. Jakékoliv zmeny jsou zverejnovány na techto webových stránkách a jsou platné od data svého zverejnení. Z tohoto duvodu je treba informace na této stránce pravidelne kontrolovat.