NEXEN TIRE

ESG REPORT
Společnost NEXEN TIRE zavedla zásady společenské odpovědnosti firem (ESG), aby mohla naplnit své závazky vůči všem zúčastněným stranám a dodržovat při tom hodnoty jako je úcta, existence a symbióza. Zásady ESG společnosti NEXEN TIRE vytváří pravidla, ve kterých jsou zohledněny metody, které plní společenskou odpovědnost v oblastech, jako je firemní etika, životní prostředí, práce a lidská práva a odpovědnost za dodávky.
Firemní etika
Společnost NEXEN TIRE se snaží vytvářet transparentní, spravedlivou a vyspělou firemní kulturu založenou na svých zásadách řízení a etických normách rozvoje se zúčastněnými stranami, zákazníky, dodavateli, partnery, komunitou a zaměstnanci. Tato firemní kultura se pak vyznačuje pojmy jako úcta, existence a symbióza. Společnost NEXEN rovněž vynakládá úsilí na aplikaci etického řízení, které umožňuje udržitelný rozvoj, a to prostřednictvím průzkumů na téma etického řízení a díky pravidelným školením zaměstnanců a provozováním centra pro hlášení o porušování etických norem.
Životní prostředí, bezpečnost a zdravotní péče
NEXEN TIRE, který klade nejvyšší prioritu na člověka a životní prostředí. Aktivně realizuje nařízení EHS (životní prostředí, zdraví a bezpečnost). Na základě systému environmentálního managementu se NEXEN TIRE dbá na nízkou spotřebu energie, snižuje emise uhlíku, znečišťujících látek a recykluje zdroje. Usiluje o harmonii mezi podnikovými aktivitami a životním prostředím. Náš systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví si klade za cíl zajistit bezpečnost našich zaměstnanců a dodavatelů a usilovat jejich dobrý zdravotní stav a udržovat pracoviště bez úrazů v rámci společenské odpovědnosti podniků.
Práce a lidská práva
NEXEN TIRE se zavazuje plnit své poslání společnosti, která se zaměřuje na člověka prostřednictvím řízení lidských práv, a to prioritně skrze pracovní a lidská práva ve všech svých řídicích činnostech. Za tímto účelem společnost NEXEN TIRE zavedla politiku řízení lidských práv, představila standard hodnotového úsudku, který by měli dodržovat všichni zaměstnanci a zúčastněné strany, a zavázala se je uplatňovat ve všech svých řídicích činnostech. Společnost NEXEN TIRE tak klade důraz na lidskou důstojnost a hodnoty a aktivně uplatňuje řízení lidských práv s cílem usilovat o udržitelný rozvoj ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami včetně zaměstnanců. Jako člen UNGC respektujeme a chráníme všechna lidská práva s cílem dodržovat 10 zásad. Je zakázána veškerá nucená práce, dětská práce a všechny druhy diskriminace a vyplácíme spravedlivou odměnu vedoucím pracovníkům a zaměstnancům a dále respektujeme a chráníme životní prostředí (půda, lesy, voda) a práva (zákaz nuceného vystěhování, ničení atd.) místních obyvatel. Kromě toho jsou přijímána vhodná kontrolní opatření, aby se zabránilo porušování předpisů mezi zaměstnanci a interními partnery z řad obyvatel (správa objektu, ostraha, údržbář atd.).
Partnerská odpovědnost
Společnost NEXEN TIRE se snaží o společný růst tím, že podporuje udržitelný růst partnerů. Na základě ESG pravidel svých obchodních partnerů, etických zásad a politiky zadávání veřejných zakázek na udržitelné suroviny, formuluje NEXEN TIRE různé pravidla a zásady, které představují standardy pro firemní etiku, životní prostředí, bezpečnost a zdravotní péči a pracovní a lidská práva. Společnost NEXEN se také snaží vybudovat udržitelnou síť svých dodavatelů pravidelným hodnocením ESG, aby se zlepšila kompetence a růst jejích partnerů.