NEXEN TIRE

Whistleblowing
 

Ochrana osob, které oznamují porušení práva (whistleblowing)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie byla přijata za účelem ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, které nese znaky trestného činu nebo přestupku a oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Jejím účelem je především chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele, případně kolegů. Z tohoto důvodu při oznámení prostřednictvím vnitřního kanálu zůstane utajena totožnost oznamovatele, kterou bude znát jen příslušná osoba a tato je povinna zachovávat mlčenlivost.

Co lze oznámit?

Vnitřní oznamovací systém lze kdykoli využít k rychlému a snadnému oznámení střetu zájmů a jakéhokoli porušení pravidel či právních předpisů, které se týkají společnosti NEXEN.

Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

a. má znaky trestného činu,

b. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;

c. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů,

d. porušuje právní předpis České republiky nebo předpis Evropské unie v oblasti:

- finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

- daně z příjmů právnických osob,

- předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

- ochrany spotřebitele,

- souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

- bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

- ochrany životního prostředí,

- bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

- radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

- hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

- ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

- ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

- ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

- fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Kdo může podat oznámení a být chráněn?

Osoby chráněné zákonem o ochraně oznamovatelů jsou osoby, které pro společnost vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost. Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely zákona o ochraně oznamovatelů rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Dále jsou před jakýmkoli odvetným opatřením chráněny také tyto osoby a subjekty:

a. osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,

b. osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou (např. sourozenec nebo manžel/manželka),

c. osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,

d. osoba oznamovatelem ovládaná,

e. právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,

f. právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,

g. osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo

h. svěřenecký fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřeneckého fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, ke kterému došlo nebo má dojít, jakož i jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž lze zjistit totožnost oznamovatele.

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém společnosti NEXEN se skládá z vícera technických řešení, jež souběžně zajišťují, aby bylo oznamování pochybení dostupné a pohodlné pro co největší počet lidí. Při podávání oznámení může oznamovatel využít:

  • Systém KPMG Whistleblower Channel, on-line řešení dostupné pro podání oznámení 24 hodin denně 7 dní v týdnu;

Podejte oznámení zde nebo do prohlížeče vložte následující odkaz: https://wbreport.kpmg.se/NexenTire

Více informací o fungování KPMG Whistleblower Channel, včetně instruktážního videa, naleznete zde: KPMG Whistleblower Channel - KPMG Česká republika

  • Hlasová schránka, která je k dispozici 24/7

Podejte oznámení na tel. +420 222 123 835

PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

K obsluze vnitřního oznamovacího systému, komunikaci s oznamovateli a plnění dalších povinností dle Zákona byly určeny tyto příslušné osoby:

  • Martin Čapek, kterého lze kontaktovat telefonicky na tel: +420 222 123 967 nebo e-mailem mcapek@kpmg.cz
  • Veronika Halalová, kterou lze kontaktovat telefonicky na tel: +420 222 123 167 nebo e-mailem vhalalova@kpmg.cz
  • (společně dále jen „Příslušné osoby“ či „Příslušná osoba“).
  • V případě, že si přejete podat oznámení prostřednictvím osobní schůzky, kontaktujte některou z Příslušných osob přímo nebo svůj požadavek o osobní schůzku uveďte při podání oznámení přes Systém KPMG Whistleblower Channel nebo výše uvedenou hlasovou schránku.

EXTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

POUČENÍ O VĚDOMĚ NEPRAVDIVÉM OZNÁMENÍ

  • Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se nadto tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí přestupku, za což mu hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč. Potenciálně se však může dopustit i trestného činu.