Şartlar ve koşullar

BÖLÜM 1. GENEL HÜKÜMLER
Madde 1. Amaç

Bu kullanım şartlarının (“Kullanım Şartları”) amacı, www.nexentire.com web adresinde Nexen Tire Co., Ltd. (“Şirket”) tarafından sunulan internet hizmetlerinin (“Hizmetler”) kullanımıyla ilgili olarak Kullanıcının bir adet birleşik kullanıcı adının ve parolasının kullanımına ilişkin şart ve usuller ile haklar, yükümlülükler ve internet sitesi ile Kullanıcılar arasındaki diğer hususlara ilişkin temel bilgilerin düzenlenmesidir.

Madde 2. Kullanım Şartlarının Yürürlüğü ve Değiştirilmesi
 1. 1. Kullanım Şartlarının şartları Hizmetlerin ekranında mevcut bulunacak, bu şartların kullanıcıların başka yollarla bildirilecektir. Şartlar, Kullanım Şartlarını kabul eden Kullanıcıların Şirkete üyelik başvurusunda bulunmasından sonra yürürlüğe girecektir.
 2. 2. Şirket Kullanım Şartlarının şartlarını, Şirketin adını, şubeyi, adresi, temsilcinin adını, ticaret sicil numarasını ve iletişim bilgilerini (telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi vb.), sitenin Kullanıcılarının bu Kullanım Şartlarını kabul etmeleri için internet sitesinin ilk sayfasına koyacaktır.
 3. 3. Şirketin gerekli olduğunu kabul etmesi durumunda Şirket Kullanım Şartlarını değiştirebilecektir ve Kullanım Şartlarının değiştirilmesi durumunda Şirket bu değişiklikleri yukarıdaki 1. Fıkrada belirtilen yollarla Kullanıcılara derhal bildirecektir; bununla birlikte, Kullanıcıların temel hak veya yükümlüklerine dair hükümlerde yapılacak değişiklikler Kullanıcılara bu tür bir değişiklikten en geç yedi (7) gün önce bildirilecektir.
 4. 4. Değiştirilen Kullanım Şartlarını kabul etmemesi durumunda bir Üye Hizmetleri kullanmayı durdurabilir ve kullanım sözleşmesini feshedebilir; bununla birlikte, Üyenin değişikliğe olan itirazına bakılmaksızın, bu Üyenin kullanım sözleşmesini Şirketin bu değişikliği yukarıdaki 1. Fıkrada belirtilen yollarla bildirmesini müteakip otuz (30) gün içinde feshetmemesi halinde Kullanıcının değiştirilmiş Kullanım Şartlarını kabul ettiği kabul edilir.
Madde 3. Kanunlara Uygunluk

Telekomünikasyon Çerçeve Kanunu, Telekomünikasyon Ticaret Kanunu, Adil Ticaret Kanunu veya ticari olarak kabul gören uygulamalar da dahil olmak üzere ilgili kanunlarda bulunmakla birlikte Kullanım Şartlarında yer almayan tüm diğer şartlara uyulacaktır.

Madde 4. Tanım

Kullanım Şartlarında kullanılan sözcükler aşağıdaki anlamları taşıyacaktır:

 1. 1. “Web sitesi”: Mal ve hizmetlerin Kullanıcılarına tedarik edilmesi amacıyla (bilgisayar gibi) bir haberleşme cihazının kullanılmasıyla mallar ve hizmetlerle ilgili çeşitli ticari işlemlerin gerçekleştirilmesi için bir işletme ya da Şirket tarafından idare edilen web sitesi. Web sitesi, birleşik Kullanıcı Adının ve Parolanın kullanılmasıyla Hizmetleri sağlayacak olan www.nexentire.com olacaktır. Web Sitesi ayrıca Web Sitesini işleten işletmeyi de kapsamaktadır.
 2. 2. “Kullanıcılar”: Web sitesine giriş yapan ve Web sitesinde sağlanan hizmetlerden Kullanım Şartları uyarınca yararlanan Üyeler ve Üye Olmayan Kişiler;
 3. 3. “Üyeler”: Şirketin, Web sitesine giriş yapmasıyla Kullanıcı Adı ve Parola elde etmiş, Kullanım Şartlarını kabul etmiş ve Web sitesinde sağlanan Hizmetleri sürekli olarak kullanmasına izin verilmiş olan bir Müşterisi;
 4. 4. “Üye Olmayan Kişiler”: Web sitesinde sunulan Hizmetleri üyelik kaydı yaptırmadan kullanan bir kişi;
 5. 5. "Kullanıcı Adı": Bir Üyenin Hizmetleri kullanmak için seçtiği ve bu Üyeyi diğer Üyelerden ayırt etmekte kullanılan, Şirketin onayına tabi bir harfler ve rakamlar kombinasyonu,
 6. 6. “Parola”: Üyenin gizliliğini korumak için seçtiği ve bu Üyenin kendisine verilen Kullanıcı Adını taşıyan doğru Üye olduğunu teyit etmekte kullanılan bir harfler ve rakamlar kombinasyonu ve
 7. 7. “Çekilme”: Şirketin veya Üyenin kullanım sözleşmesini feshetmesi.
BÖLÜM 2. HİZMET KULLANMA ANLAŞMASI
Madde 5. Kullanım Anlaşmasının Tesisi
 1. 1. Üye, “Bu Kullanım Şartlarını kabul ediyor musunuz?” sorusuna “Kabul Et” ikonuna tıklayarak yanıt verdiğinde Kullanım Şartlarının kabul edildiği anlaşılacaktır.
 2. 2. Kullanım Şartları, Şirketin potansiyel Hizmet Kullanıcısının Kullanım Şartlarını kabul etmesinden sonra Hizmetlerin kullanımına ve bunlara erişime ilişkin başvuruyu onaylamasının ardından yürürlüğe girecektir.
Madde 6. Hizmet Kullanımına Başvuru
 1. 1. Hizmetleri kullanma ve bunlara erişim başvurusu, Kullanıcının, Şirket tarafından sağlanan ve Sitenin yeni üyelere yönelik sayfasında mevcut bulunan üyelik başvuru formunda talep edilen, Kullanıcıyla ilgili tüm kişisel bilgileri girmesi ve sunmasıyla tamamlanmış kabul edilecektir.
 2. 2. Kullanıcıların üyelik başvuru formunda sağlanan tüm kişisel bilgilerinin doğru ve gerçek veriler olduğu varsayılacaktır. Gerçek adlarını veya Kullanıcıya ilişkin gerçek verileri sunmayan Kullanıcılar yürürlükteki kanunların korumasında olmayacak olup Hizmetlere erişimleri kısıtlanabilecektir.
Madde 7. Kullanım Başvurusunun Onayı
 1. 1. Şirket, Hizmetlerin kullanımı için kişisel bilgilerini yukarıdaki Madde 6’da öngörüldüğü şeklide doğru olarak giren müşterilerin üyelik başvuruların onaylar.
 2. 2. Şirket, üyelik başvurusunu onaylamasını önleyebilecek aşağıdaki nedenlerden herhangi birinin çözümlenmesine karşı üyelik başvurusunu onaylamaktan imtina edebilir.
  1. a. Hizmetler için yeterli ekipman mevcut değilse;
  2. b. Hizmetlerin sağlanmasının önünde teknik bir engel mevcutsa veya
  3. c. Şirket onay vermemeyi gerekli görüyorsa.
 3. c. Şirket onay vermemeyi gerekli görüyorsa.
  1. a. bir başvuru sahibinin başka bir kişinin adını kullanarak üyelik başvurusunda bulunması durumunda;
  2. b. bir başvuru sahibinin kişisel bilgileri yanlış olacak şekilde girerek üyelik başvurusunda bulunması durumunda;
  3. c. bir başvuru sahibinin sosyal refahı veya düzeni ya da toplumsal ahlakı ve gelenekleri engelleme niyeti veya amacıyla üyelik başvurusunda bulunması durumunda veya
  4. d. bir başvuru sahibinin Şirket tarafından belirlenen üyelik şartlarını yerine getirmemesi durumunda.
Madde 8. Kullanıcıların Kişisel Bilgilerinde Değişiklikler

Belli bir Üyenin üyelik başvurusunda bulunulduğu tarihte sunulduğu şekliyle kişisel bilgilerinin daha sonra değişmesi durumunda Üye ilgili bilgileri çevrimiçi olarak değiştirecektir. İlgili bilgilerin değiştirilmemesi nedeniyle herhangi bir olayın olması durumunda bahsi geçen Kullanıcı bu olayın gerçekleşmesi nedeniyle uğranan tüm zararlardan sorumlu olacaktır.

BÖLÜM 3. HİZMETLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ VE KULLANIMI
Madde 9. Birleşik Üyelik
 1. 1. Üye, Site tarafından sağlanan Hizmetleri yukarıdaki Madde 4.1’de belirtildiği şekilde kullanma hakkına birleşik Kullanıcı Adını ve Parolasını kullanmasıyla hak kazanır.
 2. 2. Şirket, Üyeye Site tarafından belli başka Hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla Üyeden üyelik başvurusunda ayrı veya ek adımlar da talep edebilir. Bu türden özel Hizmetlerin kullanılması durumunda bu Web Sitesi veya Hizmetler için geçerli kullanım şartları, yönetmelikler veya diğer kurallar bu Kullanım Şartlarına göre öncelikli kabul edilecektir.
 3. 3. Şirket, Üyelerinin Web Sitesini ve Hizmetleri kolaylıkla kullanabilmesini sağlamak için birleşik üyeliği (Kullanıcı Adı dahil) yönetebilecek veya Web Sitesini veya Hizmetleri iyileştirebilecek ya da değiştirebilecektir.
 4. 4. Web Sitesine ilk üyelik başvurusundan sonra Web Sitesindeki Hizmetlerin sayısında artış veya azalış olması durumunda bu Şartlar ayrı hükümlerle öngörülmediği sürece geçerli olacaktır ve Şirket yeni Web Siteleri veya Web Sitesindeki Hizmetler hakkında Üyelere ihbarda bulunabilir veya e-posta gönderebilir.
Madde 10. Bilgilerin Verilmesi

Şirket Üyelerine Hizmetlerin Üyeler tarafından kullanımı amacıyla gerekli gördüğü çeşitli bilgileri e-post veya iadeli - taahhütlü postayla sağlayabilir ve bir Üyenin bu türden bilgileri almak istememesi durumunda bahsi geçen Üye, üyelik başvurusunda ve kişisel bilgilerdeki ilgili menüde bilgi almayı reddetmeyi seçebilir.

Madde 11. Reklam Ajanslarıyla İşlemler

Şirket, Üyelerin reklam ajanslarıyla Hizmetlerde veya Hizmetler vasıtasıyla sağlanan iletişimi veya işlemleri sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu olmayacaktır.

Madde 12. Üyelerin İçerik Yayımlaması

Üyesi tarafından Hizmetler vasıtasıyla yayımlanan, e-postayla gönderilen veya teslim edilen bilgilerle ilgili olarak aşağıdakilerin geçerli olduğunu tespit etmesi halinde Şirket bu tür bilgileri Üyeye önceden haber vermeksizin silebilecektir ve bu türden bilgilerden kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır:

 1. 1. Üyenin Şirkete, başka bir Üyeye veya üçüncü tarafa iftira atması, Şirketin, başka bir Üyenin veya üçüncü bir tarafın gizliliğini ihlal etmesi veya iftira yoluyla bu tarafın itibarına zarar vermesi;
 2. 2. Bahsi geçen bilgilerin Şirket tarafında sağlanan Hizmetlerin istikrarlı ve emniyetli bir şekilde işletimini engellemesi veya engelleme potansiyeline sahip olması;
 3. 3. Bu bilgilerin bir suç fiiliyle ilgili olduğunun anlaşılması;
 4. 4. Bu bilgilerin Şirketin fikri mülkiyet haklarını veya üçüncü bir tarafın (fikri mülkiyet hakları dahil) diğer haklarını ihlal etmesi;
 5. 5. Bu bilgilerin Şirket tarafından sağlanan Hizmetlerle ilgili olmaması;
 6. 6. Bu bilgilerin Web Sitesinde yayımlanması ve Şirket tarafından belirlenen yayımlama süresini aşması veya
 7. 7. Şirketin bu bilgilerin yürürlükteki kanunları veya Şirketin yönergelerini ihlal ettiğini tespit etmesi.
Madde 13. İçerik Yayımlamaya İlişkin Hak ve Yükümlükler
 1. 1. Şirket tarafından hazırlanan ve yayımlanan ve Web Sitesinde veya Hizmetlerde yayımlanan belli eserlere ait tüm fikri mülkiyet hakları Şirkete intikal edecektir.
 2. 2. Tüm hak ve yükümlülükler (bilgi yayımlamaya ilişkin fikri mülkiyet hakları da dahil) bu malzemeleri Web Sitesinde yayımlamış olan Üyelere intikal edecektir.
Madde 14. E-posta İçeriği
 1. 1. Şirket Üyeleri tarafından sağlanan herhangi bir e-posta içeriğini düzenlemeyecek veya takip etmeyecektir ve tüm Üyeler kendi e-postalarından sorumlu olacaklardır.
 2. 2. Üyeler ahlaka aykırı malzemeler, istenmeyen posta, spam mail veya diğer taraflara e-postalar göndermeyecektir, çünkü bu tür e-posta içerikleri diğer taraflar veya toplum ahlakı için zararlı olabilir.
 3. 3. Telekomünikasyon Çerçeve Kanunu'nun 53. Maddesi, Telekomünikasyon Çerçeve Kanunu’nun Uygulama Kararı’nın 16. Maddesi ve Telekomünikasyon Ticaret Kanunu’nun 53.3. Maddesi uyarınca, diğer kişilere ahlak dışı malzemeler gönderen Üyeler bu tür ahlak dışı malzemelerin gönderilmesi nedeniyle uğranacak zararlardan kanunen sorumlu olacak olup Şirketin bu tür zararlarla ilgili hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 4. 4. Hizmetleri kullanımı sırasında başka bir kişiye veya toplum ahlakına zarar veren bir Üyenin herhangi bir Kullanıcı Adı ve e-posta adresi yürürlükteki kanunların koruması kapsamında olmayacaktır.
Madde 15. Hizmet Kullanımı Saatleri
 1. 1. Hizmetler, işle ilgili veya teknik sorunların, teknik engellerin veya başka özel durumların ortaya çıktığı haller dışında yılın her günü 24 saat erişilebilir olacaktır; bununla birlikte, denetimin, onarımın, değişikliğin, arızanın veya haberleşme engelinin Hizmetlerin kullanımı üzerinde herhangi bir etkisinin olmasının olası olması halinde Şirket Hizmetlerin kullanımını kısmen veya tamamen askıya alabilecektir.
 2. 2. Şirket belli saatleri belli hizmet türlerinin kullanımına ayırabilecektir ve böyle bir durumda Şirket, Üyeleri bu kullanım saatlerinden haberdar edecektir.
Madde 16. Hizmet Kullanımının Sorumluluğu

Üyeler, Hizmetleri kullanarak yasa dışı ürünlerin satılmasıyla iştigal etmeyecektir ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla bilgisayar korsanlığı, ticari reklam, ahlak dışı web siteleri vasıtasıyla ticari faaliyetler ve ticari yazılımların yasa dışı dağıtımı da dahil olmak üzere başka herhangi bir yasa dışı faaliyetle iştigal etmeyeceklerdir. Üyeler, yukarıda öngörülen şartlardan herhangi birinin ihlalinden kaynaklanabilecek tüm zararlardan sorumlu olacaklardır ve Şirket bu tür zararlardan sorumlu olmayacaktır.

BÖLÜM 4. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 17. Şirketin Yükümlülükleri
 1. 1. Şirket Hizmetleri müşterilere bu Kullanım Şartlarına uygun olarak sistematik ve güvenli bir biçimde sağlama yükümlülüğü altında olacaktır.
 2. 2. Şirket, Üyelere ait olup Hizmetlerle ilgili olarak elde edilen herhangi bir Kişisel Bilgiyi, bu kişisel bilgilerin yürürlükteki kanunların öngördüğü usulüne uygun kanuni işlemler uyarınca Kore Haberleşme Standartları Komisyonu’na talebi üzerine ve yürürlükteki kanunlar uyarınca denetim gerçekleştirmek amacıyla açıklanması haricinde ilgili Üyenin açık rızası olmadan üçüncü bir tarafa açıklamayacak veya dağıtmayacaktır.
 3. 3. Şirket, Kişisel Bilgilerin tümüyle veya bir kısmıyla ilgili istatistiksel bilgileri Şirketin hizmetleriyle ilgili olarak ve ilgili Üyenin önceden rızasını almadan, yukarıdaki 1. Fıkranın izin verdiği ölçüde hazırlayabilecek ve kullanabilecektir ve Üyelerin çerezlerini Hizmetler vasıtasıyla iletebilecektir. Bu tür bir durumda Üyeler bahsi geçen çerezleri iletmeyi reddedebilecek veya kullanılan bilgisayarların tarayıcılarının ayarlarını bu çerezlerin iletilmesi durumunda uyarıda bulunacak şekilde değiştirebileceklerdir ve çerezlerin ayarlarının değiştirilmesi durumunda Hizmetlerin kullanımında herhangi bir değişikliğin olması durumunda bu tür kullanım değişikliğinden Üyeler sorumlu olacaklardır.
 4. 4. Şirket, Hizmetlerin işletilmesi ve sürdürülebilmesi için yürürlükteki kanunlara (Bilgi ve Haberleşme Ağından Yararlanmanın Teşviki ve Bilginin Korunması Kanunu vb., Haberleşme Sırlarının Korunması Kanunu ve Telekomünikasyon Ticaret Kanunu) uyacaktır.
Madde 18. Üyelerin Yükümlülükleri
 1. 1. Üyeler, Hizmetlerden yararlanırken aşağıdaki faaliyetlerden herhangi birini gerçekleştirmeyeceklerdir:
  1. a. Hizmetlerin kullanımı veya değiştirilmesi başvurusunda bulunurken yanlış bilgi verilmesi veya başka bir Üyenin Kullanıcı Adının çalınması veya yasa dışı olarak kullanılması;
  2. b. Önceden Şirketin onayı alınmadan Hizmetlerin bilgilerinin kopyalanması, dağıtılması veya ticari olarak kullanılması;
  3. c. Şirketin ve üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet haklarının ve diğer haklarının ihlali;
  4. d. Bilgilerin, metinlerin, resimlerin vb. kamu politikasına ve toplum ahlakına aykırı şekilde üçüncü taraflara dağıtılması;
  5. e. Hizmetlerle ilgili ekipmanlarda hatalı çalışmaya veya hataya yol açabilecek ya da saklanan bilgilere zarar verebilecek veya bunları aksatabilecek bilgisayar virüsü bulaşmış verilerin kaydı, yüklenmesi veya dağıtımı;
  6. f. Hizmetlerin işletimine kasıtlı olarak müdahale edebilecek bilgilerin, Hizmetlerin güvenli işletimine müdahale edebilecek bilgilerin veya alıcının bu yöndeki bilgileri alma konusundaki açık reddini ihlal eden reklam bilgileri veya
  7. g. Üçüncü bir tarafın itibarını zedeleme veya üçüncü bir tarafın menfaatlerine zarar verme.
 2. 2. Üyeler, yürürlükteki kanunlara, işbu Kullanım Şartlarında belirtilen hükümlere, Hizmetlerin kullanım talimatlarına ve diğer ihtiyati hususlara uyacaklardır.
 3. 3. Üyeler, Şirket tarafından yayımlanan hususlara veya Şirket tarafından ayrıca bildirilen yasaklanan kullanıma ilişkin hükümlere uyacaklardır.
 4. 4. Üyeler, önceden Şirketin onayını almadan Hizmetlerin kullanılması yoluyla kâr elde etmeye yönelik herhangi bir faaliyetle iştigal etmeyeceklerdir.
Madde 19. Üyelerin Kullanıcı Adı ve Parolayla İlgili Yükümlülük ve Sorumlulukları
 1. 1. Her bir Üye kendi Kullanıcı Adından ve Parolasından sorumlu olacaktır. Bir Üye, kendisine sağlanan Kullanıcı Adının ve Parolanın ihmalkar veya yasa dışı şekilde kullanımının tüm sonuçlarından sorumlu tutulacaktır.
 2. 2. Kullanıcı Adının veya Parolasının çalındığının veya üçüncü bir tarafça kullanıldığının farkına varması veya tespit etmesi durumunda bir Üye Şirket derhal bu durumdan haberdar edecektir. Bu konuyla ilgili olarak Şirketin Üyeye bu hususta belli bir talimat vermesi halinde Üye kendisine verilen bu talimata uyacaktır.
Madde 20. Üyelere Bilgi Verilmesi
 1. 1. Şirket Üyelerine e-posta adresleri veya cep telefonu numaraları ya da Üyelerce Şirkete sağlanan başka haberleşme yolları vasıtasıyla Üyelerine bilgi verebilecektir.
 2. 2. Belirsiz sayıda Üyelere bilgilendirme yapılacak olması durumunda Şirket Üyelere tek tek ihbarda bulunmak yerine bilgileri Web Sitesinde yayımlayabilecektir.
Madde 21. Kişisel Bilgilerin Korunması

Şirket, yürürlükteki kanunlar uyarınca Üyelerin (üyelik başvurusu bilgileri de dahil) Kişisel Bilgilerini koruma konusunda çaba gösterecektir. Yürürlükteki kanunlar ve Şirketin Kişisel Verilerin Korunması Politikası Üyelerin Kişisel Bilgilerinin korunması için geçerli olacaktır; bununla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Politikası Web Sitesinden bağlanılan diğer web siteleri (Şirketin Web Sitesi dışındakiler) için geçerli olmayacaktır. Ayrıca, Şirket, Üyeden kaynaklanan nedenlerle üçüncü bir tarafa açıklanan herhangi bir bilgiyle ilgili olarak hiçbir sorumluluk taşımayacaktır.

Madde 22. Kişisel Bilgilerin Korunması

Şirket, kendisi tarafından toplanan Kişisel Verilerin kullanılması ve yönetilmesi gibi ticari hizmetleri (“Ticari Hizmetler”) gerçekleştirecektir; bununla birlikte, Ticari Hizmetlerin tamamı veya bir kısmı gerekli görülmesi halinde Şirket tarafından Şirketin atadığı bir kişiye devredilebilecektir.

BÖLÜM 5. DİĞER HÜKÜMLER
Madde 23. Fesih ve Kısıtlı Kullanım
 1. 1. Bu Kullanım Şartlarını feshetmek istemesi halinde bir Üye Şirketten Kullanım Şartlarının, Web Sitesinde mevcut bulunan veya Şirket tarafından sağlanan fesih şartlarına uygun olarak feshedilmesini talep edecektir.
 2. 2. Bir Üyenin 18. Maddede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Şirket bu Kullanım Şartlarını önceden ihbarda bulunmaksızın feshedecektir veya Hizmetlerini Şirket tarafından belirlenecek bir süre için durdurabilecektir.
Madde 24. Tazmin
 1. 1. Ulusal bir acil durum, doğal afetler veya benzer başka mücbir sebep durumlarında Şirket Hizmetlerin mevcut bulunmasından sorumlu olmayacaktır.
 2. 2. Hizmetlerde bir Üyenin kusurundan kaynaklanan bir hata veya aksama durumunda Şirket bu hata veya aksamadan sorumlu olmayacaktır.
 3. 3. Şirket bir Üyenin Hizmetlerden beklenen faydaları elde edememesinden veya Hizmetlerde mevcut bulunan bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.
 4. 4. Şirket, Üyeler tarafından Hizmetlerde yayımlanan bilgilerin, tarihlerin ve detayların doğruluğundan ve hatasızlığından sorumlu olmayacaktır.
 5. 5. Şirket bir Üyenin ücretsiz hizmetlerle ilgili olarak uğrayabileceği herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.
Madde 25. Yargı Yetkisi ve Uygulanacak Hukuk
 1. 1. Şirket ile bir Üye arasında Kullanım Şartlarından veya Kullanım Şartlarıyla ilgili olarak doğabilecek her tür ihtilaf Şirket ile ilgili Üye arasında iyi niyet çerçevesinde yapılacak görüşmelerle çözümlenecektir.
 2. 2. Yukarıdaki 1. Fıkrada öngörülen görüşmelerde çözümlenemeyen tüm sorunlar Şirket ve ilgili Üye tarafından, bahsi geçen konuyla ilgili münhasır yargı yetkisine sahip olacak olan Seul Merkez Bölge Mahkemesine götürülecektir.
 3. 3. Bu Kullanım Şartları ve bu Kullanım Şartlarıyla ilgili bir dava Kore kanunlarına tabi olup bu kanunlar ışığında yorumlanacaktır.