ZÁKONNÁ USTANOVENÍ UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

 

Tyto webové stránky vytvorila spolecnost:

NEXEN TIRE Europe S.R.O

ucharova 1314/8 158 00 Praha 13

Ceská republika

IC: 62910752

zapsána v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34956,

telefon: 420 735 177 290

 

Pred užíváním techto webových stránek si pozorne prectete tato zákonná ustanovení.

Clenové Skupiny NEXEN TIRE autonomními právnickými subjekty. Pro usnadnení komunikace na webových stránkách mohou být užity následující termíny: „NEXEN TIRE“, a „my“. Uvedené termíny oznacují všechny cleny Skupiny NEXEN TIRE, prestože je každý z nich z hlediska vykonávání svých aktivit nezávislý.

 

Clánek I. PREDMET

Predmetem tohoto dokumentu je definovat pojmy a podmínky zverejnování webových stránek spolecnosti NEXEN TIRE a rovnež pojmy a podmínky prístupu k temto webovým stránkám a jejich užívání. Veškeré užívání techto webových stránek podléhá temto zákonným ustanovením, pricemž si NEXEN TIRE vyhrazuje právo je kdykoliv zmenit ci aktualizovat. Prístupem na webové stránky a jejich užíváním souhlasíte s temito zákonnými ustanoveními a dáváte svolení se zpracováním zadaných osobních dat.

 

Clánek II. PRÍSTUP K WEBOVÝM STRÁNKÁM

NEXEN TIRE vynakládá veškeré úsilí, aby byl zarucen prístup k webovým stránkám, není ovšem zavázán žádnou povinností tento prístup garantovat. Z tohoto vyplývá, že v prípade údržby, aktualizace stránek nebo jiného duvodu, a to zejména technického nebo zákonného rázu, muže být prístup na webové stránky omezen nebo prerušen. Michelin za takováto prerušení a z nich vyplývající následky nenese za žádných okolností zodpovednost.

Druhá strana se zavazuje, že nebude na webové stránky pristupovat s podvodnými úmysly, zejména z hlediska interaktivních služeb a elektronického obchodování.

 

Clánek III. PRÁVA INTELEKTUÁLNÍHO VLASTNICTVÍ

Obsah stránek (který zahrnuje informace, texty, grafy, údaje, obrázky, fotografie, vizuály, videa a zvukové nahrávky) je chránen vlastnickými právy a/nebo právy intelektuálního vlastnictví. Osobní data jsou chránena obcanským zákoníkem. Obsah je ve výlucném vlastnictví jeho zhotovitelu. Je protiprávní celé stránky nebo jejich cásti kopírovat, reprodukovat, prezentovat, užívat, upravovat, predelávat, menit, prekládat a šírit, at již tyto stránky náležejí spolecnosti Michelin nebo tretí strane, která postoupila spolecnosti Michelin vlastnická práva, vyjma prípadu postoupení omezených práv podle clánku IV. a/nebo kopie sloužící výhradne k osobnímu užití držitele. Obsah techto webových stránek muže být menen bez predchozího oznámení a je zverejnován bez jakékoliv zjevné ci skryté záruky, z cehož vyplývá, že nemuže být predmetem žádné náhrady škody. Obsah je chránen autorskými právy © 2017 NEXEN TIRE nebo autorskými právy jeho partneru. Loga jsou registrovanými ochrannými známkami.

Clánek IV. UŽITÍ OBSAHU

Jakákoliv zmena ci úprava obsahu webových stránek nebo jejich užití k jinému než povolenému úcelu je porušením vlastnických práv NEXEN TIREu nebo tretí strany.

V souladu s limity popsanými níže poskytuje Michelin právo stáhnout a šírit obsah webových stránek, (i) pokud existuje funkce stahování, (ii) pro nekomercní úcely, (iii) v dobré víre, (iv) a pokud nebude zatajena informace o vlastnictví a bude uvedeno datum zverejnení webových stránek. Toto právo se za žádných okolností nevztahuje na ochrannou známku nebo logo.

 

Clánek V. E-MAILY

Pro výmenu informací se spolecností NEXEN TIRE pomocí e-mailu je treba vyplnit e-mailový formulár na webových stránkách. Odpovedi spolecnosti NEXEN TIRE, stejne jako prístup k webovým stránkám a jejich obsah, nemohou být použity jako soucást reklamy, promocní nebo obchodní akce v zemi uživatele internetu.

 

Clánek VI. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Ve vetšine prípadu je možné navštívit webové stránky bez potreby odhalení vaší identity a zadání osobních informací. V nekterých prípadech ovšem NEXEN TIRE muže od vás nejakou informaci požadovat, zejména tehdy, pokud má odpovedet na váš dotaz, poskytnout vám službu, zpracovat objednávku nebo z marketingových úcelu.

Data získaná pres naše webové stránky slouží pouze pro spolecnost NEXEN TIRE a jeho partnery a/nebo poskytovatele požadovaných služeb.

Aby NEXEN TIRE poskytoval lepší služby, shromažduje anonymní data z prohlížení webových stránek (prohlídnuté stránky, datum a cas prohlížení atd.). NEXEN TIRE muže tato data využít k analýze trendu nebo ke zpracování statistiky uživatelu webových stránek. Upozornujeme vás, že odmítnutím cookies ztratíte možnost prístupu k nekterým cástem našich webových stránek.

Pri uvedení vašich osobních dat máte právo k prístupu, oprave a vymazání techto dat, a to v souladu se zákonem c. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju a o zmene nekterých zákonu, v platném znení.

Mužete se rovnež ohradit proti tomu, aby NEXEN TIRE vaše data shromaždoval a zpracovával. Krome toho máte v souladu se zákonem o ochrane osobních údaju právo namítnout, aby vaše data byla použita k agitaci, a to predevším k obchodní. 

K uplatnení techto práv je treba zaslat dopis na níže uvedenou adresu:

 

NEXEN TIRE Europe S.R.O Bucharova 1314/8 158 00 Praha 13

 

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. NEXEN TIRE v žádném prípade nesdílí vaše osobní data s temito webovými stránkami. Upozornujeme vás, že v okamžiku, kdy opustíte naše webové stránky, mužete se stát soucástí jiných aktivit spojených s osobními daty, nad nimiž ovšem NEXEN TIRE nemá kontrolu a neprebírá za ne zodpovednost.

Pro další informace se obratte na dokument Zpracování osobních dat.


Clánek VII. ZÁRUKY A ODPOVEDNOST

Obsah webových stránek je zverejnován bez zjevných ci skrytých záruk jakékoliv povahy. NEXEN TIRE si vyhrazuje právo obsah svých stránek nebo prístup k nim kdykoliv, bez predchozího oznámení, zmenit, opravit, prerušit a/nebo vymazat. NEXEN TIRE nenese žádnou odpovednost za nakažení vašeho pocítace jakýmkoliv elektronickým virem. Uživatel našich internetových stránek je plne zodpovedný za prijetí takových opatrení, aby ochránil svou pocítacovou jednotku.

NEXEN TIRE, jeho zamestnanci, dodavatelé nebo partneri uvedení na webových stránkách nenesou za žádných okolností zodpovednost za jakoukoliv vedlejší, prímou ci neprímou ztrátu jakékoliv povahy, zejména za ztrátu financní nebo obchodní povahy vyplývající z užívání webových stránek nebo informací na nich uvedených.

Je prísne zakázáno vytváret hypertextové odkazy na nelegální stránky, jak definuje clánek 8.2. Webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na stránky partneru NEXEN TIREu nebo tretích stran, pricemž tyto hypertextové odkazy musejí být jejich vlastníky schváleny. NEXEN TIRE nemá žádnou kontrolu nad temito webovými stránkami a nenese tedy žádnou odpovednost za prístup k nim, jejich závažnost, obsah, reklamu, produkty a/nebo služby. Z toho rovnež vyplývá, že NEXEN TIRE nenese žádnou odpovednost za prímé nebo neprímé škody zpusobené prístupem na partnerovy webové stránky nebo jejich užitím nebo v dusledku porušení nekterých narízení.

 

Clánek VIII. PLATNÉ PRÁVO A SPORY

Spory jsou vykládány a rešeny v souladu s ceským hmotným právem, nezávisle na rozporu zákonných narízení. Užíváním webových stránek jejich uživatel výslovne souhlasí s aplikací této klauzule. V prípade, že je nekterý z techto pojmu z jakéhokoliv duvodu považován za protiprávní, neplatný nebo neaplikovatelný, nemá vliv na platnost nebo aplikaci ostatních pojmu.

 

Clánek IX. Disclaimer Překladače Google

TATO SLUŽBA MŮŽE OBSAHOVAT PŘEKLADY USKUTEČNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM PŘEKLADAČE GOOGLE. GOOGLE SE ZŘÍKÁ JAKÉKOLIV ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ ZJEVNÉ NEBO SKRYTÉ, VČETNĚ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK SPRÁVNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ČI SKRYTÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÝM ÚČELŮM A NEPORUŠENÍ PRÁV A ZÁKONŮ.

 

Některé části našich stránek, v sekci hodnocení a příspěvků, byly pro vaše potřeby přeloženy prostřednictvím Překladače Google. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí k tomu, aby byl výsledný překlad co nejvíce spolehlivý, nicméně žádný automatický překlad není dokonalý a není schopen nahradit lidského překladatele. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům stránek NEXEN TIRE, a to na bázi "tak, jak stojí a leží". Na žádné překlady ze zdrojového jazyka do jiného jazyka se nevztahuje žádná záruka správnosti, spolehlivosti či přesnosti. Některé části mohou být nesprávně přeloženy s ohledem na omezení překladového softwaru.

Oficiální text je česká verze webových stránek. Jakékoliv rozpory či rozdílnosti vzniklé v rámci překladu nejsou omezující a nemají žádný právní dopad na stanovené povinnosti a závazky. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně správnosti informací uvedených na přeložených stránkách se obraťte na česká verzi webových stránek, která je zároveň jejich oficiální verzí.